Miras hukuku alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

 • Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları
 • Vasiyetname, mirastan feragat, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve miras sözleşmesi
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları,
 • Yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar
 • Mirastan çıkarma (ıskat) davaları,
 • Veraset ve intikal işlemleri.
 • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )
 • Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası
 • Terekenin Tespiti Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Tenkis Davası
 • Denkleştirme Davası
 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları
 • Muris Muvazaası Davaları
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması alanında danışmanlık

Aile&Boşanma Hukuku

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetlerimiz

iş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Miras Hukuku

Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davalar

İcra&İflas Hukuku

İcra takiplerinin başlatılmasının ardından yapılması gereken işlemler

İdare&Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, çalışmalar yürütmekteyiz

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk ile AİHM ve Avrupa Adalet Divanına başvurulması