Gayrimenkul hukuku bağlamında verilen hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması, ortaklıklar kurulması, gayrimenkul devri ve sair ilgili alanlarda danışmanlık
  • Devir sözleşmelerinin hazırlanması
  • Alışveriş merkezleri, site ve benzeri toplu konut projelerine ilişkin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Yönetim sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan kira tespiti ve tahliye davalarının, gayrimenkulün ayıplı ve eksik inşasından kaynaklı davaların, taşkın yapılara ilişkin davaların takibi konularında hizmet sunmaktayız.
  • Tapu davaları ve kayıt düzeltme, iptal ve tescil davaları
  • İstihkak davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • İzale-i Şuyu davaları
  • Ecrimisil (taşınmazın haksız işgali) davası

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması alanında danışmanlık

Aile&Boşanma Hukuku

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetlerimiz

iş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Miras Hukuku

Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davalar

İcra&İflas Hukuku

İcra takiplerinin başlatılmasının ardından yapılması gereken işlemler

İdare&Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, çalışmalar yürütmekteyiz

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk ile AİHM ve Avrupa Adalet Divanına başvurulması