İcra-İflas hukuku alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

 • Takiplerinin yürütülmesi,
 • İhtiyati haciz işlemlerinin yürütülmesi,
 • Konkordato başvurularının yapılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • İcra takiplerinin başlatılmasının ardından, haciz, satış ve paraların paylaştırılması işlemlerinin
 • yapılması suretiyle tahsilatın gerçekleştirilmesi, Borç ödemeden aciz vesikasının alınması,
 • İtirazın iptali davalarının yürütülmesi,
 • İstihkak davalarının yürütülmesi,
 • Taahhüdü ihlal davalarının yürütülmesi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının yürütülmesi,
 • Ticareti terk, iflas istememe davalarının yürütülmesi,
 • İhalenin feshi davalarının yürütülmesi,
 • Konkordato davaları,
 • Mali durum ıslahı ile şirketlerin yeniden yapılanma sürecinin yürütülmesi.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması alanında danışmanlık

Aile&Boşanma Hukuku

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetlerimiz

iş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Miras Hukuku

Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davalar

İcra&İflas Hukuku

İcra takiplerinin başlatılmasının ardından yapılması gereken işlemler

İdare&Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, çalışmalar yürütmekteyiz

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk ile AİHM ve Avrupa Adalet Divanına başvurulması