• İdare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, uzman kişilerle koordineli olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında müvekkillerimizi, İdare ve Vergi Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda; İdare, Vergi, hukuku alanaında, tüm hukuki problemlerinin çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki ihtilafların çözümü, Vergi cezalarına karşı itirazların yapılması ve uyuşmazlıklara doğan davaların yürütülmesi, İdari mercilerce verilen yaptırım kararlarına karşı idare ve vergi mahkemelerinde dava yolu ile temsil,
 • İmar ve iskan işlemlerine yönelik mahalli idarelerce alınan kararlara karşı itirazların yapılması ve uyuşmazlıklardan doğan davaların yürütülmesi.
 • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanmaya ilişkin iptal davaları, Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 • İmar Planı Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Plan Tadilatı veya Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar),
 • İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar
 • İmar Durumu, Ruhsat ve Kamulaştırma İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Yıkım (Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Affı Uygulamalarından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması alanında danışmanlık

Aile&Boşanma Hukuku

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetlerimiz

iş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Miras Hukuku

Mirasın reddi ve mirastan yoksun bırakılma davaları gibi temel davalar

İcra&İflas Hukuku

İcra takiplerinin başlatılmasının ardından yapılması gereken işlemler

İdare&Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, çalışmalar yürütmekteyiz

Sözleşme Hukuku

Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk ile AİHM ve Avrupa Adalet Divanına başvurulması